петок 22 јуни 2012

Долна Нормандија Македонија, соработка во корист на локалната самоуправа

Раѓањето на соработката

Децентрализираната соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија е резултат на заедничка волја да се учествува во развојот на двете територии, со отворање кон светот и поттикнување на населението да се заложи кон едно локално и европско активно граѓанство преку реципроцитет и размена. Проектот ќе придонесе во создавање на платформа на одржливи размени и ќе овозможи воспоставување на трајни врски помеѓу населенијата на овие две европски територии кои се членки на Франкофонијата.

JPEG - 100.2 ko

Во таа насока, на 20 февруари 2007 година беше потпишан протокол за соработка помеѓу Претседателот на Регионот на Долна Нормандија и Амбасадорот на Македонија во Франција. Данлодирајте го протоколот во .pdf формат [fr].

Затоа беше направена тригодишна програма за соработка помеѓу актери од Македонија и Долна Нормандија (ноември 2007- ноември 2010) со локалната власт како главна цел. Оваа програма се состои од 6 дела:

  1. Употреба на информатичко-комуникациски технологии (ИКТ)
  2. Млади, образование, локално и европско граѓанство
  3. Информирано општество и медиуми
  4. Културни и уметнички размени
  5. Одржлив туризам и наслетство
  6. Партнерство меѓу локални заедници

Здружението на агенциите за локална демократија (АЛДА) е назначена да ја координира оваа програма за соработка.

Цели на соработката

Институционална поддршка:
Овој проект за соработка силно ја поромовира франкофонијата во секој домен. Негвата друга трансферзална оска е локалната власт: секоја активност цели да ги засили капацитетите на локалните заедници, од Долна Нормандија и Македонија, како и дифузирање на добри искуства и вредности донесени од Регионот на Долна Нормандија. Исто така станува збор за одговарање на клучните потреби на двете територии во поглед на обука и развивање на надлежностите на партнерте, кои поминуваат преку прогресивно учење на поддржувачите и иницијаторите на проектот за соработка и негови долготрајни цели.

Одржлив развој:
Оваа соработка исто така е производ на заедничката желба да се учествува во заедничкиот развој на двете територии со отвореност кон светот и иницијатива на нивното население да се ангажира во едно активно локално и европско граѓанство, во духот на реципроцитетот и размената. Проектот ќе придонесе во креирањето на платформа на долгогодишни размени и ќе овозможи да се воспостават трајни врски помеѓу населението на овие две европски територии и членки на Франкофонијата.

Проектот беше елабориран со почитување на принципите на Агендата за децентрализирана соработка за долготраен развој и поаѓа од идентификација на потребите кои се истотака признати од различните страни : Регионот на Долна Нормандија и македонските институции. Тој се потпира всушност врз македонскиот закон за децентрализација и врз значајните цели на земјата за нејзиниото приклучување кон Европската Унија.

Домени на соработка

Соработката исто така се однесува на следниве домени, идентификувани како расположливи да придонесат за подеднаков развој на двете територии:
- добро управување и локална демократија
- институционална поддршка
- зајакнување на капацитетите
- употреба на новите информациски и комуникациски технологии (НИКТ)
- меѓународна мобилност на младите
- активно локално и европско граѓанство
- образование, обука и професионална ориентација
- франкофонија
- информирано општество и медиуми
- пристап до културата и уметностите
- промоција на одржливиот туризам и вреднување на природните ресурси
- уредување на територијата и конкурентност.

Регионот Долна Нормандија и Македонија се залагаат да ги венсат своите локални заедници во нови соработки. Тие се стремат во проектите да ги внесат учесниците во општеството: локални заедници, јавни француски, македонски и европски институции, невладини организации, професионални организами (стопански комори, медиуми), институции за обука и учесници од културата. Посебно внимание е посветено на сегашниот проект за вклучување на младите и населението кое доаѓа од руралните и изолирани средини.

Предвидени активности

Поврзаност:

Врската на проектот е поддршката за добро управување во двете посочени територии. Исто така, различните активности проследени со зајакнување на капацитетите на институционалните и приватните учесници од Долна Нормандија и Македонија, а поточно овие вторите, се со перспектива да го поддржат процесот на децентрализација и европска интеграција. Исто така две трансферзални оски ги поврзуваат меѓу нив: промоција на вредностите и користење на франкофонијата, користењето на новите информациски и комуникациски технологии како алатака за едно активно локално и европско граѓанство.

Преземени активности во рамките на соработката:

Активност 1: Употреба на информациски и комуникациски технологии (ИКТ)
«Обука и користење на ИКТ за добро локално управување»

Активност 1.1: «Активни граѓани – партнери во развојот»
Активност 1.2: «Локален пристап на граѓаните до интернет и до отворен извор на дигитални содржини»
Активност 1.3: «Поддршка на доброто локално управување»

Активност 2: Млади, образование, локално и европско граѓанство
«Учеството на младите во локалниот живот»
Активност 2.1: «Помагање на локалните власти за да се дефинира и воведе одржлива младинска политика и младинско учество»
Активност 2.2: «Младите, учесници во нивната животна трка: ориентација кон обука, професија, да се биде мобилен во Европа»
Активност 2.3: «Франкофонијата, носител на човековите и универзалните граѓански вредности»

Активност 3: Информирано општество и медиуми
«Информацијта во служба на граѓанството и соработката» Активност 3.1: «Приближување на локалните информации до граѓанинот»
Активност 3.2: «Развивање на нормандиско-македонски франкофон извор на информации»

Активност 4: Културни и уметнички размени
«Креирање на простор за дијалог, за креирање и за уметничка и граѓанска мобилност»

Активност 5: Одржлив туризам и наслетство
«Поддршка и промоција на одржливиот туризам»

Активност 6: Партнерство меѓу локални заедници
«Да се поттикне воспоставувањето или зајакнувањето на врските помеѓу локалните единици од двете територии»

Времетрење и финансирање

Активностите се испланирани на тригодишен временски период (ноември 2007-ноември 2010), но истите треба да продолжат и понатаму, благодарение на отворањето на нова Агенција за локална демократија во Куманово. Соработката помеѓу двете територии ќе биде одржлива и ќе продложи по официјалнот крај на сегашниот проект.

Проектот е кофинансиран од страна на Регионот Долна Нормандија и Министерството за надворешни и европски работи на Франција, во рамките на тригодишен дговор за децентрализирана соработка на локалните заедници.
Други кофинансирања се најдени исто така на ниво на секоја активност.

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA