петок 22 јуни 2012

Партнери

Пронајдете ги сите вклучени партнери во соработката Долна Нормандија - Македонија, пилот партнерите во соработката како и придружните партнери.

Координација :


5- Одржлив туризам и наслетство


План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA