петок 22 јуни 2012

Новости од Македонија

Пронајдете ги последните новости од Македонија. Со Курие де Балканс (Courrier des Balkans), пронајдете ги најдобрите написи од македонскиот печат преведени на француски или пак напишани од екипата на Гласникот (Courrier de la Macédoine) и објавени на сајтот Courrier des Balkans (на француски).

1 април 2010

Со концерт на Есма Реџепова започна шестата „Балканска пролет“ во која до 28 мај ќе биде презентирана македонската култура

14 октомври 2008
European Union - Delegation of the European Commission in Skopje

At a conference held today in Skopje, a project for support of public financial management in municipalities was presented. This project will provide support to local self-government units that have not or just recently met the financial criteria to enter into the second phase of fiscal decentralisation. The 12-month project aims at enhancing the competences and capacities of the target municipalities in the area of public financial management for effectively meeting the challenges of the fiscal decentralisation process.

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA