Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Координација Subscribe to RSS - Координација

Macedonian

Состанок со градоначалникот на Велес

Во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, како дел од оската „Попис на културно наследство“ се одржа конференција посветена на стандардите за заштита на културното наследството, во Велес на 9 март 2012 година.  Конференцијата беше организирана од Асоцијацијата на градови од Македонија со архитектонско наследство и Француската национална асоцијација на градови со историја и уметност.
 
Macedonian

Средишен управен одбор на француските партнери во Каен

Средишниот управен одбор на француските партнери од програмата на децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија ќе се одржи во просториите на Регионалниот Совет на Долна Нормандија, на 20 март 2012, во Каен.
Macedonian

Македонските партнери на соработката се сретнаа во Скопје

Text text
На 16 февруари 2012 година, македонските партнери имаа можност да ги претстават своите активности предвидени во програмата на активности 2011-2012 на децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.
Macedonian

Регионот Долна Нормандија присутен на Управниот одбор на мрежата Франција – Балкан

Годишниот управен одбор на мрежата Франција – Балкан се одржа на 24 јануари 2012 година во Комитетот на регионите во Брисел. Француските партнери имаа можност да разговараат за неодамнешната одлука на Регионалниот совет на Оверњ со која диригентската палка премина на Областа Виши Оверњ.
Macedonian

Средба на партнерите од Долна Нормандија во Каен

На 25 јануари 2012 година, во просториите на Регионалниот совет во Каен, се одржа средба на партнерите од Долна Нормандија во рамките на децентрализираната соработка меѓу овој француски регион и Република Македонија.
Целта на средбата беа редовните активности на шесте оски предвидени за 2012 година, но и човековите права и збратимувања на градови.
Најдинамичен период за соработката ќе биде пролетта, исполнета со голем број настани и во Долна Нормандија и во Македонија. Средбата со македонските партнери ќе се одржи во февруари во Скопје.
Macedonian

Четврта година од децентрализираната соработка: размена на идеи за зајакнување на регионалниот развој и меѓу-културното разбирање

Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија – Управен Одбор во Охрид (МК), 12-15 септември 2011 година

Годишниот Управен одбор на соработката помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија се одржа од 12 до 15 септември во Охрид. Овој годишен состанок на македонските и француските партнери беше прилика да оценат постигнатите резултати од четвртата година од соработката, како и да се размисли за следни активности.

Macedonian

Претставници на туризмот од Долна Нормандија го посетија југозападниот регион на Македонија

Во периодот од 3—8 јули, претставници од областа на туризмот од регионот Долна Нормандија го посетија југозападниот регион. Делегацијата од Долна Нормандија се сретна со повеќе претставници од областа на туризмот во Македонија.
Macedonian

Охрид - потенцијална туристичка дестинација за француските туристи

Сандрин Фанже, шеф на одделението за развој на туризмот од Долна Нормандија беше во кратка посета на Македонија. Целта на посетата беше да се подготви теренот за мисијата во јули со претставниците од туризмот од Долна Нормандија. За таа цел беа остварени средби со одговорните туристички работници во Скопје и Охрид, меѓу другите и од секторот за туризам во министерството за економија и општина Охрид.
Macedonian

Средишен управен одбор во Прилеп – Зајакнување на соработката меѓу Долна Нормандија и Македонија

Во рамките на децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, на 21 април 2011 во просториите на СЕГА, во Прилеп, се одржа средишниот управен одбор на четвртата година на соработката. На управниот одбор учествуваа македонските партнери од сите шест оски кои се сретнаа со шефот на мисијата на децентрализираната соработка од Регионалниот совет на Долна Нормандија и со координаторот на програмата за соработка. На состанокот учествуваше и претставник од француската амбасада.
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“