Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Boshti i bashkëpunimit: Politika Kulturore

Printer-friendly versionSend to friend

Bartës të projektit

 
 
Pas fazës së parë të studimit të problemeve që janë paraqitur si pasojë e decentralizmit në kultura politike, është hartuar analizë territoriale e nevojave për zhvillim kulturor që i ka mundësuar Lokomotivës të punojë drejtpërdrejt në partneritet me Rajonin e Pellagonisë. 
 
Mbledhja e operuesve kulturor nga rajoni ka mundësuar takim dhe dialog mes sektorëve të ndryshëm. Zbatimi është në rrjedhë dhe pritet zbatimi i planit strategjik territorial. Në Normandi të Poshtme, janë parashikuar punëtori nga Sektori për Kulturë dhe Trashëgimi para se të analizohen nevojat konkrete.
Këto hapa konkrete që janë ndërmarrë deri tani në dy territoret do të rezultojnë me krijimin e grupeve të punës, të cilët do të prezantojnë panelet përkatëse dhe rajonet e tyre, të cilat në fazën dytë do të takohen për të shkëmbyer përvojat e tyre..
 

Qëllimet

• Përforcimi i pushtetit lokale me anë të politikave kulturore 
• Promovimi i shkëmbimeve ndërkulturore, mobilitet të artistëve 
• Nxitja e dialogut ndër-sektorial 
• Vlerësimi i kulturave të dy territoreve 
• Zhvillimi i veglave për bashkëpunim kulturor mes dy territoreve 
• Krijim i rrjeteve dhe partneriteteve mes strukturave arsimore dhe organeve në kulturë
 

Aktivitetet kryesore

• Konferencë në temë Decentralizimi i Kulturës, mbajtur në Maqedoni në vitin 2009;
• Konferencë në temë Politika Kulturore në Nivelin Rajonal , mbajtur në Normandi të Poshtme në vitin 2010; 
• Punëtori për analiza të situatave në fushën e kulturës në komunat e rajonit të Pellagonisë; 
• Aktivitete për identifikimin e mundësive për bashkëpunim ndër-sektorial  në sferën e kulturës për të krijuar një politikë të qëndrueshme rajonale kulturore 
• Vizitë pune në Normandi të Poshtme për prezantimin e metodologjisë për punë mbi zhvillimin e politikave rajonale kulturore në Pellagoni
Albanian

Dernières nouvelles

Risi nga bashkëpunimi | Politika kulturore
06/07/2012

Në kuadër të boshtit për “Politika Kulturore” në periudhën prej 26 deri 30 qershor 2012 ishte realizuar një vizitë zyrtare pune të disa komunave dhe institucioneve kulturore në rajonin e Gjirit Mont Sent Mishel (Pays de la Baie du Mont Saint Michel).

>>>
Risi nga bashkëpunimi | Politika kulturore
10/05/2012
Në kuadër të boshtit 4 “Politika Kulturore”, si pjesë e bashkëpunimit të decentralizuar mes rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, Qendra për Iniciativa të Reja në Art dhe Kulturë – Lokomotiva ka organizuar një punëtori në temën “Menaxhimi i Projektit dhe Planifikimi Strategjik” prej 7 deri 10 maj në Manastir. Në punëtorinë kanë marrë pjesë profesionistë nga Manastiri, Prilepi, Resnja, Krivogashtani, Demir Hisari, Krusheva, Novaci si dhe dy ekspertë serb – Kristina Kujunxhiq dhe Marijana Cvetkoviq-Markoviq.  
>>>

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”