e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Bashkëpunimi midis Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë > Partnerët > Këshilli Rajoni i Normandisë së Poshtme - Shërbimi për Bashkëpunim të Decentralizuar dhe të Drejta të Njeriut

Këshilli Rajoni i Normandisë së Poshtme - Shërbimi për Bashkëpunim të Decentralizuar dhe të Drejta të Njeriut

Conseil régional de Basse-Normandie
Service Coopération décentralisée et Droits de l’Homme
Abbaye-aux-Dames
Place de la Reine Mathilde
BP 523
14035 Caen Cedex
Francë
Tel.: +33 2 31 06 95 64
Faks: +33 2 31 43 75 17
Internet faqja: www.cr-basse-normandie.fr

Kontakt:
Sabine Guichet-Lebailly
Shef shërbimi
Shërbimi për Bashkëpunim të Decentralizuar dhe të Drejta të Njeriut
Tel.: +33 2 31 06 95 07
Postë elektronike: s.guichet@crbn.fr

Prapavija e Shërbimit për Bashkëpunim të Decentralizuar dhe të Drejta të Njeriut

Politika e bashkëpunimit decentralizuar dhe të drejtave Njerëzore ishte zbatuar në vitin 2004 me ardhjen e Philippe Duron-it dhe ekipit të tij në krye të Rajonit të Normandisë së Poshtme. Shërbimi ka qenë i formuar në janar të vitit 2005, që të zbaton këto kompetenca.

Objektivat dhe misionet e Shërbimit për Bashkëpunim të Decentralizuar dhe të Drejta të Njeriut

Zbatimi i politikës për bashkëpunim të decentralizuar dhe politikës së të Drejtave të Njeriut së përpiluar nga Presidenti i Asamblesë Rajonale

Ekipi

- Sabine Guichet-Lebailly, shef shërbimi
- Nadège Lécluse, përgjegjëse për misione
- Doris Malard, ndihmëse për zhvillim

Aktivitete

1- Marrëveshje për bashkëpunim me rajonet dhe territoret partnere

Programi për bashkëpunim dhe rajonin Atsinanana në Madagaskar

Në kuptimin e udhëheqjes territoriale:
- Mbështetja e decentralizimit regjional dhe përforcimi i kapacitetit të bashkësive lokale
- Trajnim profesional bujqësor
- Zhvillim rural i qëndrueshëm
- Zhvillimi territorial integrues dhe eko-turizëm

Programe bashkëpunimi me territorin e Republikës së Maqedonisë

Në kuptim të qeverisjes territoriale dhe të përforcimit të politikës lokale
- Përkrahje për decentralizim dhe përforcim të kapaciteteve të pushtetit lokal
- Shfrytëzimi dhe zhvillimi i NTIC
- Arsim, rini, qytetari lokale dhe evropiane
- Shoqëri e informimit dhe medieve
- Kulturë
- Turizmi dhe trashëgimia
- Përkrahje për bashkëpunim të decentralizuar për pushtetet normande
- Mbështetje për bashkëpunim mes shkollave dhe institucioneve për arsim

2- Përforcimi i kapaciteteve të aktorëve normand

a – Përkrahje aktorëve normand
- Ko-financimi i marrëveshjeve të reja për bashkëpunim të decentralizuar të pushteteve normande të firmosura me territore të reja ose që janë në zhvillim.
- Ko-financimi i projekteve për shkolla dhe institucioneve për trajnim profesional.
- Ko-financimi i projekteve të aktorëve normand për solidaritet ndërkombëtar (shoqata)

b – Programe pjesëmarrëse për bashkëpunim të përforcuar

Mali dhe Burkina Faso: Fillimi në 2007 për Malin dhe në 2008 për Burkina Faso, kjo punë në trajnim kolektiv, në baza vullnetare, bashkon më shumë se 60 aktorë nga shoqata dhe institucione të Normandisë së Poshtme, të përfshirë ne bashkëpunimin decentralizues ose solidaritet ndërkombëtar me partnerë të këtyre dy territoreve me një qëllim, që të ngritin nivelin e kompetencave teknike dhe gjeopolitike.

Niger: program specifik për mbështetjen dhe qasje në bashkëpunim decentralizues të 5 komunave të Rajonit të Normandisë së Poshtme me 5 komuna të Rajonit Maradi në Niger, kryesuar nga shoqata Eau Vive nga Normandia e Poshtme.

c – Përkrahje të lëvizjes ndërkombëtare të rinisë normande
- Përkrahje të projekteve individuale dhe kolektive për solidaritet ndërkombëtar, të bashkëpunimit dhe shkëmbimeve ndër-kulturore të të rinjve normand prej 15 deri më 26 vjeç
- Përkrahje për shkëmbimet multilaterale të zbatuara në kuadër të aktiviteteve « Rini në botë » dhe programit evropian « Rinia në aksion »

d – Arsim ose zhvillim
- Përkrahje për projektet EAD të aktorëve normand që kanë edhe besimin rajonal.
- Përkrahje për trajnime, publikime dhe studime statistike me mbështetje rajonale.

e – Zhvillimi i partneriteteve strategjike lokale, nacionale, evropiane dhe ndërkombëtare
- Rrjete rajonale : Horizons Solidaires, Citim centre RITIMO
- Rrjete nacionale : ARF, CUF,
- Rrjete ndërkombëtare : AIRF, Aleanca Franceze, CGLU, CCRE, CRPM, FOGAR, PNUD, Komiteti i Rajoneve (UE)

Të Drejta të Njeriut

Politika rajonale shtrihet mbi objektivat të besimit dhe rëndësisë rajonale :

- Instituti Ndërkombëtar për të Drejta të Njeriut dhe Paqe
- Krijimi dhe zbatimit i aksioneve të para.

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA