Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Развој на земјоделството

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Земјоделството во Македонија претставува околу 12% од БДП, но вработува повеќе од 20% од населението. Главно се произведува овошје и зеленчук. Одгледувањето на овци е исто така доста застапено. Земјоделското производство е разновидно почнувајќи од лозарство па се до житарици. Што се однесува до сточарството, производството на млеко е на второ место во земјата. Со оглед на фактот дека е неопходно поставување на европските норми за млечното производство, двете партнер-организации работат во насока на подобрување на млечното производство преку зголемување на хигиената и квалитетот на млекото како и на подигање на свеста за работа во кооперативи.
 
Цели
• Зајакнување на капацитетите  на организациите на фармери за одржлив економски развој;
• Надминување на многубројните тешкотии со кои се среќаваат фармерите што се однесува до одржливоста на земјоделското производство;
• Зајакнување на организациите на фармери на Балканот, особено во Македонија и Косово
 
Главни активности
• Размена на искуства за јакнење на капацитетите на македонските фармери;
• Организирање на студиски посети во Франција за обука на македонските фармери;
• Организирање на годишна конференција во Македонија од мрежата на земјоделски организации на Балканот на тема кооперативи и организации на фармери;
• Изработка и промоција на брошурата “различни етапи за успешна кооператива“
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Развој на земјоделство
25.07.2011
Обука за вoдење на сметководствената евиденција на фарма, што ФФРМ како нов пакет на услуги ги нуди за своето членство, се одржа во јули во Горна Бањица за претставници на Здружението на одгледувачи на крави „Вардар“ од Гостивар.
 
>>>
Вести од соработката | Развој на земјоделство
03.04.2011
Македонска делегација составена од претставници на ФФРМ и млеко-производители имаа можност да ги посетат фармите во Долна Нормандија, лабораториите за производство на млеко, земјоделската банка, техничкиот начин на работа со одделни групи на фармери, но и да присуствуваат на генералното собрание на АФДИ.
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“