Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Развој на земјоделството

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Земјоделството во Македонија претставува околу 12% од БДП, но вработува повеќе од 20% од населението. Главно се произведува овошје и зеленчук. Одгледувањето на овци е исто така доста застапено. Земјоделското производство е разновидно почнувајќи од лозарство па се до житарици. Што се однесува до сточарството, производството на млеко е на второ место во земјата. Со оглед на фактот дека е неопходно поставување на европските норми за млечното производство, двете партнер-организации работат во насока на подобрување на млечното производство преку зголемување на хигиената и квалитетот на млекото како и на подигање на свеста за работа во кооперативи.
 
Цели
• Зајакнување на капацитетите  на организациите на фармери за одржлив економски развој;
• Надминување на многубројните тешкотии со кои се среќаваат фармерите што се однесува до одржливоста на земјоделското производство;
• Зајакнување на организациите на фармери на Балканот, особено во Македонија и Косово
 
Главни активности
• Размена на искуства за јакнење на капацитетите на македонските фармери;
• Организирање на студиски посети во Франција за обука на македонските фармери;
• Организирање на годишна конференција во Македонија од мрежата на земјоделски организации на Балканот на тема кооперативи и организации на фармери;
• Изработка и промоција на брошурата “различни етапи за успешна кооператива“
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Развој на земјоделство
28.06.2013

Федерацијата на фармерите на РМ и земјоделски техничар од млекарата „Суташ" ја посетија фармата на Вера Трајковска од скопското село Илинден, каде што со сточари одржаа обука за обезбедување на хигиена на млекото од процесот на молзење до носење на млекото во млекарниците. На работилница беа пренесени француските практики кои Вера Трајковска и земјоделскиот техничар од Суташ, Симона Анѓелеска ги видоа за време на нивниот престој во Франција кои се пременуваат од земјоделците од Долна Нормандија.

>>>
Вести од соработката | Развој на земјоделство
28.06.2013

Во периодот од 22 до 28 јуни 2013 година, двајца млеко производители од Долна Нормандија беа во посета на Македонија. Посетата на француските фармери имаше за цел да ја поттикне свеста на македонските млеко производители за подобрување на квалитетот на млекото за да се зголеми неговата конкурентност на пазарот. Во таа насока, тие посетија неколку фарми низ Македонија и одржаа работилница на тема „ Здружување на млеко производителите во кооперативи и откупни пунктови“. Работилницата се одржа во ново отворената млекара „Суташ".

>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“