Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Културни политики

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
По првата фаза на проучување на проблемите кои се јавуваат како последица на децентрализација во културните политики, се изработи територијална анализа на потребите за културен развој кој и овозможи на Локомотива да работи во директно партнерство со Регионот Пелагонија.
 
Состанокот на културните оператори од регионот овозможи средба и дијалог помеѓу различни сектори. Спроведувањето е во тек и се очекува имплементација на стратешки територијален план.
Во Долна Нормандија, предвидени се работилници од Секторот за култура и наследство пред да се анализираат конкретните потреби.
 
Овие досега преземени чекори на двете територии ќе доведат до создавање на групни тела, кои ќе ги претставуваат одредените панели и нивните региони, кои во втората фаза би се сретнале да ги разменат своите искуства.
 

Цели

• Зајакнување на локалната власт преку културните политики
• Промовирање на меѓу-културни размени, мобилност на уметници
• Поттикнување на меѓу-секторски дијалог
• Вреднување на културите на двете територии
• Развивање на алатки за културна соработка меѓу двете територии
• Создавање на мрежи и партнерства меѓу образовните структури и тела во културата
 

Главни активности

• Конференција на тема децентрализација на културата одржана во Македонија во 2009 год.;
• Конференција на тема културни политики на регионално ниво одржана во Долна Нормандија во 2010 год.;
• Работилница за анализа на ситуацијата во областа на културата во општините во Регионот Пелагонија
• Активности за идентификување на можностите за интерсекторска соработка во доменто на културата со цел создавање на една одржлива регионална културна политика 
• Работна посета во Долна Нормандија за презентација на методологијата на работа за развој на регионална културна политика во Пелагонија
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Културни политики
06.06.2013
Во периодот од 29 до 31 мај, во Битола, се одржаа работилници со цел да се разгледа можноста за изработка на стратегија од областа на културата и туризмот, за регионот Пелагонија. Повторно како организатори на овој настан се јавуваат  Локомотива и Центарот за регионален развој на Пелагонија, кои во 2012 година ги организираа Првите денови на културата, исто така одржани во рамките на децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија.
 
>>>
Вести од соработката | Културни политики
08.11.2012
Како резултат на иницијативата за формирање на регионална мрежа за културата во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, од 26 октомври до 13 ноември 2012 година се одржуваат Регионални денови на културата во сите општини кои ги опфаќа Центарот за развој на пелагонискиот плански регион.
 
Регионални денови на културата претставува втора фаза од проектот за меѓународна соработка финансиран од Министерството за култура, а реализиран во партнерство меѓу Долна Нормандија и Центарот за култура.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“