Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Boshti i bashkëpunimit: Zhvillimi i bujqësisë

Printer-friendly versionSend to friend

Bartës të projekti

 
 
Bujqësia në Maqedoni është e përfaqësuar me rreth 12% të PBB, por punëson më shumë se 20% të popullatës. Kryesisht prodhohen pemë dhe perime. Kultivimi i dhenve është gjithashtu mjaft i përfaqësuar. Prodhimtaria bujqësore është e llojllojshme, duke filluar prej vreshtarisë deri tek drithërat. Sa i përket blegtorisë, prodhimi i qumështit është në vend të dytë në shtet. Duke marr parasysh faktin se caktimi i normave evropiane për prodhimtarinë e qumështit është i domosdoshëm,  të dy partner-organizatat punojnë për përmirësimin e prodhimtarisë së qumështit nëpërmjet rritjes së higjienës dhe cilësisë së qumështit si dhe rritjes së vetëdijes për punën kooperative.
 

Qëllime

• Përforcimin e kapaciteteve të fermerëve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik;
• Tejkalimin e vështirësive të shumta me të cilat ballafaqohen fermerët  sa i përket qëndrueshmërisë së prodhimtarisë bujqësore;
• Përforcimin e organizatave të fermerëve të Ballkanit, veçanërisht në Maqedoni dhe Kosovë.
 

Aktivitetet kryesore

• Shkëmbimi i përvojave për përforcimin e kapaciteteve të fermerëve maqedonas;
• Organizimi i vizitave studimore në Francë për trajnimin e fermerëve maqedonas;
• Organizimi i konferencës vjetore në Maqedoni nga rrjeti i organizatave bujqësore të Ballkanit, me temë kooperativa dhe organizata të fermerëve;
• Përpilimi dhe promovimi i broshurës “fazat e ndryshme për kooperativë të suksesshme“
Albanian

Dernières nouvelles

Risi nga bashkëpunimi | Zhvillim të bujqësisë
13/08/2013

Më 12 gusht 2013, Federata e Fermerëve e Republikës së Maqedonisë organizoi një vizitë studimore për fermerët maqedonas në Kosovë. Vizita ishte organizuar në bashkëpunim me IADK (Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë). Në vizitën studimore morën pjesë 13 fermerë nga rajoni jugperëndimor dhe Shkupit të Maqedonisë. Vizita kishte për qëllim të shkëmbehen eksperienca në pjesën e mirëmbajtjes së higjienës në fermë dhe ushqimi i drejtë i bagëtisë.

>>>

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”