Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

АФДИ Subscribe to RSS - АФДИ

Зајакнување на капацитетите на сточарите за рентабилност и долгорочност на млечното производство

Обука за вoдење на сметководствената евиденција на фарма, што ФФРМ како нов пакет на услуги ги нуди за своето членство, се одржа во јули во Горна Бањица за претставници на Здружението на одгледувачи на крави „Вардар“ од Гостивар.
 
Macedonian

Претставници од Федерација на фармери на Македонија во работна посета на Долна Нормандија

Македонска делегација составена од претставници на ФФРМ и млеко-производители имаа можност да ги посетат фармите во Долна Нормандија, лабораториите за производство на млеко, земјоделската банка, техничкиот начин на работа со одделни групи на фармери, но и да присуствуваат на генералното собрание на АФДИ.
Macedonian

Зајакнување на соработката на земјоделците

Од 16 до 26 февруари 2011 година, двајца претставници од АФДИ беа во посета на Македонија. Целта на студиската посета беше да се остварат средби со идентификуваните пилот групи.
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“