Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Културни политики

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
По првата фаза на проучување на проблемите кои се јавуваат како последица на децентрализација во културните политики, се изработи територијална анализа на потребите за културен развој кој и овозможи на Локомотива да работи во директно партнерство со Регионот Пелагонија.
 
Состанокот на културните оператори од регионот овозможи средба и дијалог помеѓу различни сектори. Спроведувањето е во тек и се очекува имплементација на стратешки територијален план.
Во Долна Нормандија, предвидени се работилници од Секторот за култура и наследство пред да се анализираат конкретните потреби.
 
Овие досега преземени чекори на двете територии ќе доведат до создавање на групни тела, кои ќе ги претставуваат одредените панели и нивните региони, кои во втората фаза би се сретнале да ги разменат своите искуства.
 

Цели

• Зајакнување на локалната власт преку културните политики
• Промовирање на меѓу-културни размени, мобилност на уметници
• Поттикнување на меѓу-секторски дијалог
• Вреднување на културите на двете територии
• Развивање на алатки за културна соработка меѓу двете територии
• Создавање на мрежи и партнерства меѓу образовните структури и тела во културата
 

Главни активности

• Конференција на тема децентрализација на културата одржана во Македонија во 2009 год.;
• Конференција на тема културни политики на регионално ниво одржана во Долна Нормандија во 2010 год.;
• Работилница за анализа на ситуацијата во областа на културата во општините во Регионот Пелагонија
• Активности за идентификување на можностите за интерсекторска соработка во доменто на културата со цел создавање на една одржлива регионална културна политика 
• Работна посета во Долна Нормандија за презентација на методологијата на работа за развој на регионална културна политика во Пелагонија
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Културни политики
22.06.2012
Во периодот од 26 до 30 јуни 2012 година, во рамките на Oската “Културни политики” претставници од Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата - Локомотива и од Пелагонискиот регион ќе заминат на студиска посета на неколку градови од Областа Мон Сен Мишел.
>>>
Вести од соработката | Културни политики
10.05.2012

Во рамките на оска 4 „Културни политики“, како дел од децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија, Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата – Локомотива организираше работилница на тема „Проект менаџмент и стратешко планирање“ од 7 до 10 мај во Битола. На работилницата учествуваа стручни лица од Битола, Прилеп, Ресен, Кривогаштани, Долнени, Демир Хисар, Крушево, Новаци, како и два српски експерта –Кристина Кујунџиќ и Маријана Цветковиќ-Марковиќ. 

>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“