Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Културни политики

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
По првата фаза на проучување на проблемите кои се јавуваат како последица на децентрализација во културните политики, се изработи територијална анализа на потребите за културен развој кој и овозможи на Локомотива да работи во директно партнерство со Регионот Пелагонија.
 
Состанокот на културните оператори од регионот овозможи средба и дијалог помеѓу различни сектори. Спроведувањето е во тек и се очекува имплементација на стратешки територијален план.
Во Долна Нормандија, предвидени се работилници од Секторот за култура и наследство пред да се анализираат конкретните потреби.
 
Овие досега преземени чекори на двете територии ќе доведат до создавање на групни тела, кои ќе ги претставуваат одредените панели и нивните региони, кои во втората фаза би се сретнале да ги разменат своите искуства.
 

Цели

• Зајакнување на локалната власт преку културните политики
• Промовирање на меѓу-културни размени, мобилност на уметници
• Поттикнување на меѓу-секторски дијалог
• Вреднување на културите на двете територии
• Развивање на алатки за културна соработка меѓу двете територии
• Создавање на мрежи и партнерства меѓу образовните структури и тела во културата
 

Главни активности

• Конференција на тема децентрализација на културата одржана во Македонија во 2009 год.;
• Конференција на тема културни политики на регионално ниво одржана во Долна Нормандија во 2010 год.;
• Работилница за анализа на ситуацијата во областа на културата во општините во Регионот Пелагонија
• Активности за идентификување на можностите за интерсекторска соработка во доменто на културата со цел создавање на една одржлива регионална културна политика 
• Работна посета во Долна Нормандија за презентација на методологијата на работа за развој на регионална културна политика во Пелагонија
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Културни политики
07.05.2012
Во рамките на оската културни политики како дел од децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, од 7 до 10 мај 2012 година, во Битола, ќе се одржи работилница на тема „Проект менаџмент и стратешко планирање“.
Оваа работилница претставува продолжение на активностите реализирани во 2011 година, во чии рамки се работеше на развивање и имплементација на Стратегија за регионален развој на културата во Пелагонискиот регион за периодот 2012-2015 година.
>>>
Вести од соработката | Културни политики
27.06.2011
Од 27 јуни до 01 јули 2011 година, во рамките на оската за Културна политика и културна размена се реализираше работна посета на Долна Нормандија (Каен и неколку градови од Областа Мон Сен Мишел). Осум-члената група од Македонија, која учествуваше во оваа посета беше составена од претставници на Локомотива, Центарот за регионален развој на Пелагонискиот плански регион, општина Крушево, независен граѓански сектор активен во доменот на култура кој работи на територијата на Пелагонија итн.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“