Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Boshti i bashkëpunimit: Teknologji Digjitale

Printer-friendly versionSend to friend

Bartës të projektit

 
 
Zbatimi i procesit të decentralizimit në Republikën e Maqedonisë kërkon kyçje më të madhe të teknologjive informative-komunikative (TIK) për të përmirësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin publik të vendimmarrjes dhe pushtetit lokal. Teknologjitë e reja paraqesin fuqi shtytëse për nxitjen e reformave në administratën publike, që të mundësohet transparencë më të madhe të institucioneve përpara qytetarëve.
 
Kohën e fundit, qytetarët janë kthyer drejt formave të reja të informimit. Kjo kërkon krijim më të madh të e-përmbajtjeve me risitë lokale. 
Politika e Rajonit Normandi e Poshtme në fushën e zhvillimit digjital mbështetet mbi vizionin e përbashkët të njësive lokale, të zyrtarizuar me Strategjinë për Koherencë Rajonale dhe Menaxhim Digjital.
 
@metamorphisi

Qëllimet

• Përmirësimi i kapaciteteve digjitale të pushteteve lokale në Normandi të Poshtme dhe Maqedoni;
• Përdorimi i teknologjive informative-komunikative (TIK) për përforcimin e pjesëmarrjeve qytetare në procesin e vendimmarrjes dhe menaxhimin lokal;
• Krijimi i fushës për punë me anë të qasjes publike në internet.
 

Aktivitetet kryesore

• Konferenca Ndërkombëtare për Pjesëmarrje Qytetare me anë të Medieve të Reja e mbajtur në Shkup në vitin 2009;
• Shkëmbim i përvojave mes animatorëve të klubeve digjitale në Maqedoni dhe Normandi të Poshtme;
• Konferencë në temë “ Internet hapësira dhe të Drejtat e Njeriut” në Caen, Francë, 2011;
• Krijimi i viki portaleve për promovimin e përmbajtjeve në nivel lokal dhe rajonal;
• Hartimi i udhëzuesit për përdorimin e viki portaleve dhe trajnim i të rinjve mbi përdorimin e viki portaleve si vegël për promovimin e territoreve.

 

Albanian

Dernières nouvelles

Risi nga bashkëpunimi | Тeknologji digjitale
21/01/2013
Si pjesë e aktiviteteve në temë mediet digjitale në Drejtorinë për Zhvillim Digjital të territorit të Këshillit Rajonal të Normandisë së Poshtme, drejtori i Fondacionit Metamorfozis, Bardhyl Jashari, shkoi për vizitë në Normandi të Poshtme më 17 dhe 18 janar 2013.     
 
>>>

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”