Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Туризам

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

Настан кој ја одбележа претходната година е физибилити студијата за соработка во областа на туризмот во јули 2011 година. Оваа студија имаше за цел да развие институционална соработка во областа на туризмот Регионалниот Совет на Долна Нормандија и Југозападниот плански регион во Македонија. Соработката во доменот на туризам е значајна за развивање на способностите на локалните чинители од јавниот и приватниот сектор. Таа е исто така битна за поттикнување на развојот на туризмот на Југозападниот Регион. 
 
 
За полесно одвивање на соработката, оваа година се воведува на нова оска „Туризам“ која се базира на веќе постигнатите резултати од поранешната оска „Одржлив туризам“. Во оваа оска ќе се работи на создавање на стратегија за развој на туризмот во Југозападниот плански регион и јакнење на капацитетите на локалните власти во областа на развој на туризмот.
 
Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Туризам
08.03.2012
Од оваа година со нов концепт, оската 5 на децентрализираната соработка е фокусирана врз развојот на туризмот во Македонија. Како и изминатите години, македонскиот партнер во оваа оска – ЦИРа, ќе соработува со Секторот за туризам од Регионалниот совет на Долна Нормандија.
>>>
Вести од соработката | Туризам
04.07.2011
Во периодот од 4ти до 8ми јули, француски и македонски професионалци и експерти во областа на реставрација и реновирање на традиционалните градби, организираа обука во Пон Фарси, во Долна Нормандија. Обуката беше организирана од страна на Savoir Faire et Découverte во рамките на техничките активности со ЦИРа. Групитe на експерти, студенти и ентузијасти ги разменија своите искуства во градењето со природни материјали.
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“