Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Туризам

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

Настан кој ја одбележа претходната година е физибилити студијата за соработка во областа на туризмот во јули 2011 година. Оваа студија имаше за цел да развие институционална соработка во областа на туризмот Регионалниот Совет на Долна Нормандија и Југозападниот плански регион во Македонија. Соработката во доменот на туризам е значајна за развивање на способностите на локалните чинители од јавниот и приватниот сектор. Таа е исто така битна за поттикнување на развојот на туризмот на Југозападниот Регион. 
 
 
За полесно одвивање на соработката, оваа година се воведува на нова оска „Туризам“ која се базира на веќе постигнатите резултати од поранешната оска „Одржлив туризам“. Во оваа оска ќе се работи на создавање на стратегија за развој на туризмот во Југозападниот плански регион и јакнење на капацитетите на локалните власти во областа на развој на туризмот.
 
Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Туризам
14.05.2012

Во рамки на Оската „Туризам“, Центарот за институционален развој – ЦИРа и Регионалниот совет на Долна Нормандија организираа втора мисија во Регионот Долна Нормандија од 8 до 13 мај. Македонската делегација, составена од претставници на Министерството за локална самоуправа, Центарот за развој на југозападниот дел на Македонија на Македонија, Туристичката комора на Македонија, хотелскиот сектор и експерти од ЦИРа, имаше можност да се сретне со претставници на туризмот од Долна Нормандија.

>>>
Вести од соработката | Туризам
06.05.2012
Македонска делегација ќе ја посети Долна Нормандија од 8 до 15 мај со цел подобро да се запознае со работата на секторот за туризам во регионот. Делегацијата, составена од претставници од различни македонски туристички организации: Министерство за локална самоуправа, Центар за развој на Југозападниот регион на Македонија, Туристичка комора на Македонија и други, ќе се сретне со повеќе претставници на туризмот од Долна Нормандија од Каен и од областа Земјите на Заливот.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“