Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Decentralizimi në Francë

Printer-friendly versionSend to friend

Organizimi politik dhe administrative të Francës
Franca është një sistem demokratik i qeverisë në formën e parlamentar në bazë të ndarjes së pushteteve:
 
1. Pushteti ekzekutiv ndahet midis Presidentit dhe kryeministrit dhe qeverisë së tij.
 
2. Pushteti legjislativ ushtrohet nga parlamenti i përbërë nga Asambleja Kombëtare dhe në Senat.
 
3. Gjyqësia është siguruar nga ana e gjyqësorit që është i pavarur nga dy pushtetet e tjera.

Organizata lokale administrativ

Organizimi administrativ lokal i Francës karakterizohet nga një mbivendosje të niveleve administrative dhe një numër të lartë të autoriteteve lokale. Që prej decentralizimit, janë tri nivele të shërbimit lokal të plotë: bashkia, qarku dhe rajon.

Këto tri nivele janë shtuar bashkë-operative strukturat.
Qeveritë lokale janë autonome ligjore dhe financiare, dhe nuk ka hierarki midis tyre.

   
Përbashkët
Nënndarje administrative më të vogël, por edhe të vjetër, pasi ajo mori qytetet dhe famullitë e Mesjetës, ajo ishte themeluar në vitin 1789 dhe më pas do të fillojë me ligj autonomia e 5 prillit 1884, një kartë e vërtetë komunale.

Komuna drejtohet nga një këshill i zgjedhur me votim të drejtpërdrejtë universale çdo gjashtë vjet.
Zgjidhet një herë, këshilltarët e zgjedh kryetarin nga mesi i tyre.

Ai është ekzekutiv i komunës që ai përfaqëson dhe administron buxhetin. Kjo është punëdhënësi i stafit komunal dhe ushtron kompetencat afërsinë:
  
- Shkollat;
  
- Planifikimi urban;
  
- Veprimi Social;
  
- Rrugët;
  
- Shkolla autobus;
  
- Mbledhja e mbeturinave;
  
- Kanalizimet ... Ekziston edhe një agjent i shtetit për funksione vitale, të rendit publik, organizimi i zgjedhjeve dhe rregulloret credentialing.

Sot ka 36,778 komuna (162 në departamentet dhe territoreve jashtë shtetit).

   
Departamenti i
Krijimi i Revolucionit, departamenti u bë një autoritet autonom lokal me një organ qeverisës dhe një ekzekutiv zgjidhet nga Aktin e 10 gusht, 1871.

Ajo drejtohet nga një këshill i përgjithshëm i zgjedhur për gjashtë vjet me votim të përgjithshëm, i cili nga ana e zgjedh Presidentin, Departamenti Ekzekutiv, i cili përgatit dhe zbaton diskutimet e Këshillit të Përgjithshëm, administron buxhetin dhe të drejtojë stafin.
Departamenti ka përgjegjësi të gjera:
  
- Veprimi Social;
  
- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e kolegje;
  
- Ristrukturimi i tokës rurale;
  
- Organizimi i transportit shkollor ...

Ka 100 departamente (duke përfshirë 4 huaj).

   
Rajoni
Struktura më i fundit i qeverisë franceze lokale, zona e autoriteteve lokale është bërë si rezultat i ligjeve të decentralizimit, mars 16, 1986, data e zgjedhjes së parë të këshilltarëve rajonalë të zgjedhur për gjashtë vjet me votim të përgjithshëm, ekzistenca e saj ishte mishëruar në rishikimin kushtetues të 28 marsit 2003.

Këshilltarët rajonal zgjedh presidentin e këshillit rajonal qe menaxhon buxhetin, dhe direkt stafi çoi politik të rajonit të orientuar në veprim ekonomisë planifikimin hapësinor dhe trajnim.

Ka 26 rajone në Francë, duke përfshirë 4 jashtë.

Reforma territoriale

Në fillim të vitit 2009 nevoja për një rinovim të administratës lokale duket të vendosë vetë, gati tridhjetë vjet pas ligjeve të decentralizimit të parë. Më 21 tetor Ministri i enConseil Ministrave Brendshme, Jashtë dhe autoritetet lokale paraqiti tri faturat dhe një projekt-ligjin organik që përcakton kushtet e reformës. Kjo është diskutuar në Kuvend që nga mesi i dhjetorit 2009 për miratimin përfundimtar në qershor të vitit 2010.

   
Përmbajtja e reformës
Reforma përfshin:
  
- Një projekt-ligj i reformës së qeverisjes lokale:
  
- Një projekt-ligj mbi zgjedhjet territorial të këshilltarëve dhe forcimin e demokracisë lokale;
  
- Një projekt-ligj organizimin e rinovimin e njëkohshëm të këshillave dhe këshillave rajonale;
  
- Një projekt-ligj organik për zgjedhjen e anëtarëve të bordit të autoriteteve lokale dhe institucioneve publike të bashkëpunimit dhe ndëretnike.
Projekt-ligji Reforma ka katër objektiva kryesore:
  
- Riorganizimi komunitetet rreth dy poleve: a pol-zona e departamenteve dhe të përbashkët-pol dhe ndëretnike;
  
- Thjeshtojë peizazhin institucionale, duke përfunduar mbulimin e territorit ndër kombëtare, duke zgjeruar kuadrin e dhe ndëretnike, promovimin e komunitetit grupimet mbi baza vullnetare dhe heqjen e niveleve të bëhet e tepërt;
  
- Krijimi i qytete ofrojnë qytetet e mëdha një kornizë të re institucionale përshtatur;
  
- Qartësimi përgjegjësitë e niveleve të ndryshme të lokale dhe mbikëqyr praktikën e bashkë-financim.


Për më shumë informacion, shkarko dokumente:
▪ Reforma e pushtetit lokal: udhëzues praktik
▪ reforma e qeverisjes lokale: një vështrim i ligjit

Burimet:
Jetën publike: http://www.vie-publique.fr
Ministria e Brendshme: http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/actualites/g...

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”