Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Туризам

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

Настан кој ја одбележа претходната година е физибилити студијата за соработка во областа на туризмот во јули 2011 година. Оваа студија имаше за цел да развие институционална соработка во областа на туризмот Регионалниот Совет на Долна Нормандија и Југозападниот плански регион во Македонија. Соработката во доменот на туризам е значајна за развивање на способностите на локалните чинители од јавниот и приватниот сектор. Таа е исто така битна за поттикнување на развојот на туризмот на Југозападниот Регион. 
 
 
За полесно одвивање на соработката, оваа година се воведува на нова оска „Туризам“ која се базира на веќе постигнатите резултати од поранешната оска „Одржлив туризам“. Во оваа оска ќе се работи на создавање на стратегија за развој на туризмот во Југозападниот плански регион и јакнење на капацитетите на локалните власти во областа на развој на туризмот.
 
Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Туризам
15.09.2013
ЦИРа во период од 29 до 31 август 2013 година, во Охрид, заедно со своите партнери од од Областа на Заливот Мон Сен Мишел, спроведе обука за „Креирање на стратегија за туризам на локално ниво“. Резултатите од оваа обука се објавени во соодветна публикација која ќе послужи како прирачник за нејзина имплементација.
Документот можете да го преземете тука.
>>>
Вести од соработката | Туризам
10.09.2013
Врз основа на спроведената проценка за можностите, условите и капацитетите на општините од Југозападниот Плански регион за развивање на стратегија за туризам, ЦИРа во период од 29 до 31 август 2013 година, во Охрид, спроведе обука за „Креирање на стратегија за туризам на локално ниво“. Обуката беше спроведена од страна на Македонски експерти за локален и регионален развој, од ЦИРа, г. Зоран Стојковски, извршен директор и г. Зоран Стефановски, директор за финансии и развој.
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“