Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Vëllazërimi i qyteteve

Printer-friendly versionSend to friend

Programi për Bashkëpunim të Decentralizuar mes Rajonit Normandi e Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë mbështet tërësisht gjitha bashkëpunime të drejtpërdrejta mes komunave në dy territoret me qëllim të promovimit të demokracisë lokale me anë të llojeve të ndryshme të shkëmbimit. 

Në kuadër të këtij programi, u themeluan shtatë bashkëpunime:
1. Ohër (MK) – Kaen (FR)
2. Strugë (MK) – Vistream (FR)
3. Vevçanë (МК) – Ermenvil-sur-mer (FR)
4. Dibër (МК) – If (FR)
5. Berovë (МК) – Livaro (FR)
6. Veles (МК) – Sherbur-Oktevil (FR)
7. Krushevë (МК) – St. Zham (FR)
Së shpejti do të fillojë bashkëpunim i ri, i tetë, të dy komunave nga Normandia e Poshtme dhe Maqedonisë.

 
 

Temat e bashkëpunimit mes qyteteve të vëllazëruara janë të ndryshme: të rinj, kulturë, trashëgimi kulturore, turizëm i qëndrueshëm, bujqësi, mjedis jetësor, etj. Ndonëse këto partneritete janë zhvilluar për shkak të bashkëpunimit dinamik mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, pushtetet lokale të dy territoreve janë të pavarura me aktivitetet e tyre dhe vetë i përpilojnë aksion planet për bashkëpunim.
Për më tepër informata rreth pushteteve lokale në Normandi të Poshtme dhe Maqedoni, konsultoni Decentralizimin në Francë dhe Decentralizimin në Maqedoni.

 
Organizata “Horizonte Solidare” dhe Zyra për Bashkëpunim në Shkup kanë për detyrë me kujdes të ndjekin dhe koordinojnë këto bashkëpunim, si dhe të kontribuojnë për krijimin e kontakteve të dhe partneriteteve të reja. Në Francë dhe në Maqedoni janë formuar grupe të punës të qyteteve që marrin pjesë në bashkëpunimin. Qëllimi është të krijohet vend për debat dhe shkëmbim të përvojave dhe praktikave të mira, që do të kontribuonin për zhvillimin dhe pasurimin e bashkëpunimit ndërkombëtar të komunave që janë pjesë e bashkëpunimit.
Për më tepër informata shkarkoni: Karta e Pushteteve Lokale të Normandisë së Poshtme që Bashkëpunojnë me Maqedoninë.
 
Vëllazërimi i komunave nga Normandia e Poshtme dhe Maqedonia mundësojnë shkëmbime të banorëve të dy shteteve, shkëmbime që kontribuojnë për njohjen dhe kuptimin më të mirë të ndërsjellë. Këto elemente janë të domosdoshme për promovimin e qytetarisë evropiane.
 
Për më tepër informata konsultoni internet faqet më poshtë: 

 

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”