Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme

Printer-friendly versionSend to friend
ORGANIZIMI ADMINISTRATIV
Ndarja aktuale administrative në Francë ka zanafillat prej vitit 1956. Rajoni i Normandisë së Poshtme fillon me aktivitete në vitin 1961, në fillim ishte pjesë e prefekturës së Kalvadosit, në Shtëpinë e Rajoneve, deri në transformimin në institucion rajonal publik në vitin 1974, duke u takuar me anëtarët e zgjedhur në opatinë e burrave  (Abbaye aux Hommes). Këshilli Rajonal, me marrjen e statusit të njësisë rajonale me ligjin e vitit 1982, vendoset në opatinë e grave (Abbaye aux Dames).
 
Kuvendi Rajonal
Kuvendi i Këshillit Rajonal është organi vendimmarrës në rajonin e Normandisë së Poshtme dhe përbëhet nga 47 këshilltarë rajonal, të zgjedhur për 4 vite në listë votuese në dy raunde, pa shtimin ose marrjen e emrave dhe pa ndryshimin  rendit të përfaqësimit. Zgjedhjet e ardhshme do të mbahet në vitin 2014.  
Në krye të këtij bordi ekzekutiv është Kryetari që zgjidhet nga ana e këshilltarëve rajonal për kohëzgjatjen e mandatit. Ai është në krye të kuvendit dhe i udhëheq debatet, përcakton politikën rajonale, zbaton vendimet e sjella, aprovon financiar, përcakton rregullimin hierarkik të Rajonit, përfaqëson Rajonin në relacionet me shtetin dhe njësitë tjera rajonale. 
Për organizim të aktiviteteve të tyre, Kuvendi i Këshillit Rajonal mbështetet në komisionin e saj, i përbërë nga Kryetari i rajonit dhe 11 zëvendës të kryetarit dhe 21 anëtarë që sigurojnë vazhdimësi të punës mes dy seancave plenare. Komisioni takohet njëherë në muaj për kryerjen e obligimeve të dhëna nga ana e Këshillit Rajonal. 
Komisionet këshillëdhënëse, si grupe të vazhdueshme, themelohen për të hetuar dokumentet,, në kuptim të përgatitjes së vendimeve për aktivitetet e ndryshme dhe financat.  
 
Kryetari i Këshillit Rajonal të Normandisë së Poshtme është Laurent Beauvais prej prill 2008. Ai i takon Partisë Socialiste.
 
Fusha të veprimit 
Rajoni i Normandisë së Poshtme vepron në fushat më poshtë: 
1. Zhvillimi ekonomik
Në këtë fushë, Rajoni ka rolin e koordinatorit: 
  - ndihmë direkte (subvencione për punësime rajonale, themelimin e ndërmarrjeve dhe kredi me interes të ulët) 
  - ndihë indirekte (garanci për huamarrje për ndërmarrjes, lirimi nga tatimet) 
  - hartimi i skemës eksperimentale rajone për zhvillim ekonomik për 5 vite  
2. Rregullimi territorial dhe planifikimi
3. Arsimi dhe trajnime profesionale
4. Kulturë
5. Shëndet
  - pjesëmarrje në planin “Spitale 2007”;
  - aktivitete në lëmine e vaksinimit, lufta kundër tuberkulozes, lepër, sidë dhe sëmundje seksuale 
  - pjesëmarrje eksperimentale katërvjeçare në financim për pajisje shëndetësore 
6. Mjedisi jetësor dhe zhvillimi i qëndrueshëm
Rajoni i Normandisë së Poshtme vepron edhe jashtë autoriteteve të saja ligjore në fushën e mjedisit jetësor detar, kursimi i energjisë, zhvillimi i energjive të ripërtërira, vlerësimi i trashëgimisë kulturore, mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore dhe zhvillimi i qëndrueshëm.
 
BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR
Rajoni i Normandisë së Poshtme zhvillon politikë ambicioze ndërkombëtare me anë të shumë bashkëpunimeve. Duke bashkëpunuar me aktorët përkatës, shkëmbimet ndërkombëtare në Rajonin e Normandisë së Poshtme:
 • nxisin eksportin  
 • hapje ndërkombëtare   
 • lehtësojnë marrëveshjes për bashkëpunim mes universiteteve 
 • sigurojnë promovim të Normandisë së Poshtme 
Të gjitha këto procedura janë lidhur me sfidat për inovacion të Bashkimit Evropian:
 • përforcimi i bashkëpunimeve ndërkombëtare ekonomike 
 • vlerësimi i konkurrencës     
 • rrjetëzim i hulumtuesve     
 • mobilitet i të rinjve 
 
Me bashkëpunimin ndërkombëtar lidhen Universitetet dhe institucionet për arsim të lartë, oda ekonomike, etj. 
Rajoni i Normandisë së Poshtme e mbështet dhe nxit mobilitetin e rinisë dhe rrit vetëdijen qytetare për politikën e saj zhvillimore.
 
 
NORMANDIA E POSHTME DHE BE-ja
Rajoni i Normandisë së Poshtme ka për qëllim të bëhet motori udhëheqës i skenës evropiane. Në Bruksel, në zemrën e aktiviteteve të bashkësisë, Rajoni i Normandisë së Poshtme ka zyrën e saj. Zyra në Bruksel është ndërmjetësues i vërtetë mes aktorëve të Normandisë së Poshtme dhe institucioneve evropiane. Ekipi rajonal në Bruksel është drejtpërdrejt e informuar për ngjarjet evropiane.
 
Për më tepër informata, vizitoni faqen: http://www.cr-basse-normandie.fr.

 

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”