Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

ФФРМ организира работилници за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото

Printer-friendly versionSend to friend
Macedonian
Федерацијата на фармерите на Република Македонија, во рамки на заедничката програма со Француската асоцијација на земјоделци за меѓународен развој (АФДИ) поддржана од Асоцијацијата на агенции за локална демократија (АЛДА) организира четири работилници за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото за фармери од Република Македонија. Целта на работилниците е да се обезбеди спој помеѓу научните достигнувања и земјоделските практики што ќе води кон подобрување на постапките при млекопроизводството а со тоа кон подобрување на хигиената и квалитетот на млекото во Република Македонија. Дополнително, пилот-групата фармери ќе ги посети партнерските институции во Косово каде откупот на млеко се изведува и по квалитет.
Во оваа пилот фаза се вклучени пилот-групи фармери од Тетово, Куманово, Скопје и Прилеп, а активностите ќе се изведуваат на две пилот-фарми каде со земање на мостри од млеко ќе се следат постапките за подобрување на хигиена и квалитет на млеко (употреба на хигиенски препарати, правилна употреба на молзилици итн.). Како чинители во ланецот на производство, во активностите на проектот се вклучени и три млекарници кои изведуваат откуп и преработка на млекото.
 
10.09.2012
http://www.ffrm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=693:ffrm-organizira-rabotilnici-za-podobruvanje-na-higienata-i-kvalitetot-na-mlekoto-&catid=41:nastani&Itemid=74

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“