Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Rinia Subscribe to RSS - Rinia

Albanian

Punësimi i të rinjve, tema të vizitës në Normandi të Poshtme

Në sajë të boshtit për të rinj, gjatë periudhës prej 1 deri 5 maj 2013, partnerët maqedonas dhe francez u takuan në Normandi të Poshtme për të biseduar për punësimin dhe mobilitetin e të rinjve.

Albanian

Debat publik për propozim-strategjinë për të rinj të Qytetit të Shkupit

Më 8 tetor 2013, në Këshillin e Qytetit të Shkupi u zhvillua debati publik i fundit për propozim-versionin e Strategjisë Lokale për të Rinj të Qytetit të Shkupit, të cilën gjatë vitit të fundit ka përgatitur Koalicionit SEGA me mbështetjen e Qytetit të Shkupit dhe programit për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme/Maqedoni. Në debatin kanë marrë pjesë kryetari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, përfaqësuesi i Agjencisë për të Rinj dhe Sport, Zorica Stamenkovska, si dhe drejtori ekzekutiv i Koalicionit SEGA, Zoran Ilieski. 

Albanian

Qasje inovative për punësim të rinjve dhe nxitja e tyre për kohezion social në nivelin lokal

Prej 9 deri 11 korrik, në hotel Gligorov, në Strumicë do të mbahet seminar në temën “Qasje inovative për punësimin e të rinjve”. Në evenimentin do të marrin pjesë përfaqësues nga institucionet që punojnë në fushën e nxitjes së punësimit në mesin e të rinjve në Maqedoni si dhe përfaqësues të Rajonit Normandi e Poshtme. Qëllimi i seminarit është të diskutohet për situatën aktuale ekonomike me të rinjtë në Maqedoni dhe Rajonin e Normandisë së Poshtme.

Albanian

Të rinjtë dhe vullnetarizmi

Në kuadër të boshtit „Rinia“ nga projekti për bashkëpunim të decentralizuar mes rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, më 25 dhe 26 prill delegacioni maqedonas i përbërë prej Zoran Ilieski, drejtor ekzekutiv i koalicionit të organizatave rinore SEGA, Isen Asani, kryetar i komunës së Tearcës dhe Daniela Adamova, drejtues i sektorit për arsim të qytetit të Shkupit, ishte në vizitë studiuese të Normandisë së Poshtme.  
Albanian

Vizitë studimore në Caen "qasje më të lehtë apo të kthehet në tregun e punës"

Më 21 dhe 22 qershor 2012 Delegacioni i Maqedonisë do të niset për një vizitë studimore për "qasje më të lehtë apo të kthimit në tregun e punës" në Caen, i Ulët Normandisë.Delegacioni do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve që punojnë për të mbështetur punësimin e të rinjve
 
Albanian

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”