Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Корисни линкови - во изработка

Printer-friendly versionSend to friend
  • Општи  

Регионален совет на Долна Нормандија
Министерство за локална самоуправа на Македонија
Министерство за надворешни и европски работи на Франција: децентрализирана соработка
 

  • Партнерства меѓу локални власти 

Цитис-Унис (Cities Unies)
Совет на општини и региони во Европа (CEMR)
Француска aсоцијација на Cоветот на општини и региони во Европа (AFFCRE) 
Мрежа на Асоцијации на локални власти во Југоисточна Европа
 

  • Регионален развој во Долна Нормандија 

Регионална шема за просторно планирање и развој на територијата (SRADT) на Долна Нормандија
Туризам во Нормандија  
 

  • Децентрализација и локален развој во Македонија 

Министерство за локална самоуправа на Р. Македонија
Заедница на единици на локална самоуправа (ЗЕЛС)
Биро за регонален развој 
 

  • Македонија и Европска Унија 

Делегација на Европската Унија во Македонија 
Секретаријата за европски прашања  
 

  • Информации за Македонија/Балканот

Курие де Балкан (Courrier des Balkans) на француски
Осерваторио суи Балкани (Osservatorio sui Balcani) на италјански и македонски 
СЕЕ тајмс (SEETimes) на англиски и локалните јазици 
Балканска мрежа за истражувачко новинарство (Balkan Investigative Reporting Network) на англиски 
 

Macedonian