Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Усвоена локална младинска стратегија на Град Скопје

Printer-friendly versionSend to friend
На 30 јануари 2014 година советниците на Советот на Град Скопје едногласно ја усвоија Локалната Младинска Стратегија на Град Скопје. Целта на оваа стратегија е да се подобри животот на младите луѓе во Град Скопје преку нивно активно вклучување во процесите на локално ниво.
 
Стратегијата се состои од два клучни делови: пет годишна стратегија и акционен план. Двата документи во себе содржат активности за подобрување на животот на младите изразени во 8 области кои се идентификувани како приоритетни: младинско информирање; локална младинска работа; младинско учество; образование; здравство и превенција; квалитет на живеење; младинско самовработување и култура.
 
Стратегијата за млади на Град Скопје беше креирана во рамките на проектот „Учество на младите во креирањето на политики“, како дел од соработката меѓу Долна Нормандија и Македонија. Процесот на креирање и развивање на стратегијата започна уште во 2012 година, како резултат на соработката меѓу Коалицијата СЕГА од Прилеп и Европската куќа од Каен, во рамките на оската млади. Во процесот на изработката на стратегијата, со цел застапување на младите и младинските политики на територијата на Македонија, покрај Град Скопје и партнерите од оската млади, голем удел имаат и француските експерти од Долна Нормандија кои работат токму на ова поле. Во формирањето на оваа стратегија, секако дека голема улога одиграа токму оние на кои оваа стратегија им е намената – младите луѓе. Така, голем број на студенти, средношколци, претставници на локалната самоуправа и други организации, преку организираните работни групи, обуки и предавања, во голема мерка го оформија овој документ, со цел да се подобри младинската политика на локално и регионално ниво.
 
Младинската стратегија достапна на македонски и албански јазик.
Macedonian
17.02.2014

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“