Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Të drejtat e autorit

Printer-friendly versionSend to friend

Rregullat e përdorimit
Kjo internet faqe shërben për të informuar mbi Bashkëpunimin e Decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.
Të gjithë kanë të drejtë të përdorin të dhënat e internet faqes për përdorime personale dhe qëllime jokomerciale. Nuk keni të drejtë të ndryshoni, shpërndani, transmetoni, publikoni ose shitni përmbajtjet e kësaj internet faqe, si dhe nuk mund të krijoni përmbajtje që dalin nga informatat e marra pa lejen e personave përgjegjës nga Bashkëpunimi i Decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë. Të gjitha internet adresat dhe adresat postare të pjesëmarrësve (partnerë, aktorë, etj) në bashkëpunimin janë shfaqur në ueb faqen vetëm në qëllime profesionale. Ndalohet përdorimi i tyre në internet ose për qëllime promovimi të cilat nuk janë në sajë të Bashkëpunimit të Decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.
 
Ueb menaxhimi dhe kontakti
Internet faqja www.bn-mk.org menaxhohet nga Zyra e Bashkëpunimit të Decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë në Shkup, në adresën:
Bul. Arradha Partizane 15а, 2/2
1000 Shkup, Maqedoni   
Telefon: +389 (0)2 6091 060
bn-mk@aldaintranet.org
 
Mirëmbajtja, vëzhgimi dhe azhurnimi i përmbajtjeve të internet faqes
Projekti për Bashkëpunim të Decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë
Shoqata e Agjencive për Demokraci Lokale (ALDA)     
Sanja Trpkovska, Komunikime dhe Marrëdhënie me Publikun
sanja.trpkovska@aldaintranet.org
 
Internet faqja e mëhershme për Bashkëpunimin
Internet faqen e mëhershme http://crbn-mk.courriers.info mund të vizitoni që të mësoni më tepër për zanafillat e Bashkëpunimit të Decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë dhe për aktivitetet e mëparshme në sajë të bashkëpunimit.
 

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”