Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Институционален развој

Printer-friendly versionSend to friend

Институционална соработка 

Програмата за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија, започна во 2006 година, со основна цел да придонесе за развивањето на меѓународната соработка на двете територии. Се работи за единствена соработка каде еден француски регион соработува со држава, односно со Република Македонија.
 

Добро локално владеење

Зајакнувањето на локалната власт во двете територии е јадрото на овој проект. Покрај тоа што доброто локално владеење е централно во активностите спроведувани во шесте оски од страна на здруженија на граѓани, зајакнувањето на локалната власт во овој проект исто така се реализира преку низа трансверзални активности за локален и регионален развој:
 
- Поддршка на процесот на децентрализација во Македонија;
- Вклучување на градоначалници и општински советници на локално и регионално ниво во меѓународни соработки;
- Зајакнување на капацитетите на државните службеници на локално ниво од двете територии
 

Рамномерен регионален развој

Рамномерниот регионален развој претставува предизвик и за двете земји: за Франција преку територијалната реформа и за Македонија преку Стратегијата за рамномерен регионален развој.
 

 

Macedonian

Новости од Регионален развој

Вести од соработката | Координација
26.08.2014
На 25 август Школата за човекови права за млади ги додели сертификатите на 20 македонски и француски учесници. Оваа летна школа организирана од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Институтот за човекови права и мир од Каен кој им овозможи на младите од Македонија и Франција да разменуваат мислења на темата „дела од омраза помеѓу младите по основ на етничка и религиозна припадност“ кај младите.  
 
>>>
Вести од соработката | Координација
20.08.2014
На 19 август, 20 млади од Долна Нормандија и Македонија учествуваа на официјалното отварање на „Школата за човекови права за младите од Република Македонија и Франција“. Летната школа е на тема „дела од омраза помеѓу младите по основ на етничка и религиозна припадност“. Оваа школа има мултиетнички, мултинационален и мултикултурен карактер.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“